Umbracos Uppförandekod

Förord

Vi är är ett CMS med en vänlig inställning. Vår vänlighet grundar sig i våra värderingar. Därför har vi, Umbraco HQ och gemenskapen, satt upp fem värderingar som ska vägleda oss i allt vi gör:

Tillit - Vi tror på och bemyndigar människor

Respekt - Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade

Öppenhet - Vi delar våra tankar och kunskaper

Hunger - Vi vill göra saker bättre, det bästa kommer härnäst

Vänlighet - Vi vill bygga långvariga relationer

Med dessa värderingar i åtanke vill vi erbjuda Umbraco-gemenskapen en uppförandekod som specificerar en baslinje för beteende så att människor med olika sociala värderingar och kommunikationsstilar kan arbeta tillsammans.

Denna uppförandekod baseras på den vida använda Contributor Covenant, som beskrivs på https://www.contributor-covenant.org

Vårt Löfte

Vi som medlemmar, bidragsgivare och ledare förbinder oss att göra deltagande i vår gemenskap till en upplevelse fri från trakasserier för alla, oavsett ålder, kroppsstorlek, synlig eller osynlig funktionsnedsättning, etnicitet, sexuella kännetecken, könsidentitet och uttryck, erfarenhetsnivå, utbildning, socioekonomisk status, nationalitet, personligt utseende, ras, religion eller sexuell identitet och orientering.

Vi förbinder oss att agera och interagera på sätt som bidrar till en öppen, välkomnande, mångsidig, inkluderande och hälsosam gemenskap.

Våra Standarder

Exempel på beteenden som bidrar till en positiv miljö för vår gemenskap inkluderar:

Att visa empati och vänlighet mot andra människor

Att respektera olika åsikter, synpunkter och erfarenheter

Att ge och graciöst acceptera konstruktiv feedback

Att acceptera ansvar och be om ursäkt till de som påverkas av våra misstag, och att lära från erfarenheten

Att fokusera på vad som är bäst inte bara för oss som individer, utan för hela gemenskapen

Exempel på oacceptabelt beteende inkluderar:

Användning av sexualiserat språk eller bilder, samt sexuell uppmärksamhet eller framstötningar av något slag

Trollande, förolämpande eller nedsättande kommentarer, och personliga eller politiska attacker

Offentlig eller privat trakasseri

Publicering av andras privata information, såsom fysisk eller e-postadress, utan deras uttryckliga tillstånd

Annat beteende som rimligen kan anses olämpligt i en professionell miljö

Ansvarsområden för Upprätthållande

Gemenskapsledare (t.ex. organisatörer av möten och festivaler, moderatorer, underhållare, ...) är ansvariga för att klargöra och upprätthålla våra standarder för acceptabelt beteende och kommer att vidta lämpliga och rättvisa korrigerande åtgärder som svar på alla beteenden som de bedömer som olämpliga, hotfulla, stötande eller skadliga.

Gemenskapsledarna har rätt och ansvar att ta bort, redigera eller avvisa kommentarer, bidrag, kod, wiki-redigeringar, frågor och andra bidrag som inte är i linje med denna Uppförandekod, och kommer att kommunicera orsakerna för modereringsbeslut när det är lämpligt.

Specifika verkställighetssteg listas i dokumentet Uppförandekodens Verkställningsriktlinjer som är ett bilaga till detta dokument, uppdaterat och underhållet av Uppförandekodsteamet.

Omfattning

Denna Uppförandekod gäller inom alla gemenskapsutrymmen och evenemang som stöds av Umbraco HQ eller som använder Umbraco-namnet. Den gäller även när en individ officiellt representerar gemenskapen i offentliga utrymmen.

Verkställighet

Fall av missbrukande, trakasserande eller annat oacceptabelt beteende kan rapporteras till conduct@umbraco.com. Alla klagomål kommer att granskas och utredas snabbt och rättvist.

Alternativt kan du direkt kontakta någon av teammedlemmarna på ovanstående adress:

  • Kim Sneum Madsen, Chief Friend Maker - sneum@umbraco.dk
  • Emma Burstow, Director of Developer Relations - ema@umbraco.dk
  • Steffie Limère Fugl, Senior Events Manager - slf@umbraco.dk

Granskningsprocessen görs med full respekt för sekretess och säkerhet för den som rapporterar någon incident.

Personer med intressekonflikter bör utesluta sig själva eller om nödvändigt uteslutas av de andra teammedlemmarna.

Verkställningsriktlinjer

Gemenskapsledare kommer att följa dessa Gemenskapsverkansriktlinjer för att bestämma konsekvenserna för alla handlingar de bedömer bryter mot denna Uppförandekod:

1. Korrigering

Gemenskapspåverkan: Användning av olämpligt språk eller annat beteende som anses oprofessionellt eller oönskat i gemenskapen.

Konsekvens: En privat, skriftlig varning från gemenskapsledare, med tydlighet kring överträdelsens natur och en förklaring till varför beteendet var olämpligt. En offentlig ursäkt kan begäras.

2. Varning

Gemenskapspåverkan: En överträdelse genom en enskild incident eller en serie handlingar.

Konsekvens: En varning med konsekvenser för fortsatt beteende. Ingen interaktion med de inblandade, inklusive oönskad interaktion med dem som upprätthåller Uppförandekoden, under en specificerad tidsperiod. Detta inkluderar att undvika interaktioner i gemenskapsutrymmen samt externa kanaler som sociala medier. Brott mot dessa villkor kan leda till en tillfällig eller permanent avstängning.

3. Tillfällig Avstängning

Gemenskapspåverkan: En allvarlig överträdelse av gemenskapsnormerna, inklusive ihållande olämpligt beteende.

Konsekvens: En tillfällig avstängning från all slags interaktion eller offentlig kommunikation med gemenskapen under en specificerad tidsperiod. Ingen offentlig eller privat interaktion med de inblandade, inklusive oönskad interaktion med dem som upprätthåller Uppförandekoden, är tillåten under denna period. Brott mot dessa villkor kan leda till en permanent avstängning.

4. Permanent Avstängning

Gemenskapspåverkan: Visar ett mönster av överträdelse av gemenskapsnormerna, inklusive ihållande olämpligt beteende, trakasserier av en individ eller aggression mot eller nedsättande av klasser av individer.

Konsekvens: En permanent avstängning från all slags offentlig interaktion inom gemenskapen.

Erkännande

Denna Uppförandekod är anpassad från Contributor Covenant, version 2.0, tillgänglig på https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct

Denna Uppförandekod kommer att underhållas och granskas av teamet som listas ovan.